Skoči do osrednje vsebine

Informacije javnega značaja

Razpisi

Obdelava osebnih podatkov

Obvestilo posameznikom po 13. členu splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR) glede obdelave osebnih podatkov

Akt o ustanovitvi

»Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke« (MIR) je bil na podlagi 49. a člena Zakona o lokalni samoupravi ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo« (Ur. list RS, št. 108/2007), ki so ga v enakem besedilu sprejeli občinski sveti občin ustanoviteljic in je pričel veljati 12.12.2007. Kot organ skupne občinske uprave občin Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke MIR deluje od 17.3.2008 dalje.

Z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke«« (Ur. list RS, št. 82/2019) se naziv organa spremeni v »Skupna občinska uprava Občin Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke«

SOU je ustanovljen za območje občin Postojna, Cerknica, Pivka, Loška dolina in Bloke, ki na skupni površini 975 km2 šteje skoraj 38.000 prebivalcev.

Medobčinsko redarstvo in medobčinski inšpektorat sta prekrškovna organa občin ustanoviteljic.

Pravna podlaga za ustanovitev organa je v:

  • Zakonu o lokalni samoupravi,
  • Zakonu o prekrških,
  • Zakonu o občinskem redarstvu,
  • Odloku o delovnem področju občinske uprave Občine Postojna,
  • Odloku o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Cerknica,
  • Odloku o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Pivka,
  • Odloku o delovnem področju občinske uprave Občine Loška Dolina in
  • Odloku o organizaciji občinske uprave Občine Bloke.

Organ skupne občinske uprave opravlja naloge občinske uprave na področju občinske inšpekcije, občinskega redarstva, pravne službe, urejanja prostora, civilne zaščite in požarne varnosti.

Knjiga pripomb in pohval se nahaja v prostorih SOU, v sprejemni pisarni, kot to določa 14. člen Uredbe o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 9/18, 14/20 in 167/20)«.

Skoči do osrednje vsebine