Skoči do osrednje vsebine

Medobčinsko redarstvo

Občinski redarji opravljajo nadzor nad spoštovanjem določb Zakona o pravilih cestnega prometa, Zakona o cestah, Zakona o javnem redu in miru, Zakonu o zaščiti živali ter odlokov občin ustanoviteljic in skrbijo za javno varnost in javni red na območju občin.

Zakon o občinskem redarstvu, ki je pričel veljati s 1.1.2007 je organizacijski predpis, s katerim je urejena pristojnost občine glede ustanovitve in organizacije ter določitve delovnega področja in nalog občinskega redarstva. Delovno področje in naloge občinskega redarstva določa zakon ali na podlagi zakona izdan občinski predpis.

Občinski redarji so pooblaščene uradne osebe, ki opravljajo naloge skladno z Zakonom o občinskem redarstvu in so pristojni:

 • nadzorovati varen in neoviran cestni promet v naseljih,
 • varovati ceste in okolje v naseljih in na občinskih cestah zunaj naselij,
 • skrbeti za varnost na občinskih javnih poteh, rekreacijskih in drugih javnih površinah,
 • varovati javno premoženje, naravno in kulturno dediščino,
 • vzdrževati javni red in mir.

Pri opravljanju nalog in pooblastil občinski redarji lahko sodelujejo s policisti.

Občinski redar ima pri opravljanju nalog naslednja pooblastila:

 • opozorilo
 • ustna odredba
 • ugotavljanje identitete
 • varnostni pregled osebe
 • zaseg predmetov
 • zadržanje osebe
 • uporaba telesne sile, sredstev za vklepanje in vezanje ter plinskega razpršilca(prisilna sredstva).

Občinski redarji pri opravljanju nalog s področja prometa izvajajo ukrepe, določene z Zakonom o pravilih cestnega prometa (ZPrCP, Uradni list RS št. 156/21 – uradno prečiščeno besedilo in 161/21 – popr.), Zakonom o cestah (ZCes-2, Uradni list RS, št. 132/22 in 140/22 – ZSDH-1A) ter ukrepe, določene z občinskimi predpisi, ki urejajo promet v skladu z zakonom.

Po Zakonu o pravilih cestnega prometa (ZPrCP, Uradni list RS, št. 156/21 – uradno prečiščeno besedilo in 161/21 – popr.) občinski redarji zaradi zagotavljanja varnega in neoviranega cestnega prometa na cestah v naselju (vključno z nekategoriziranimi cestami, ki so dane v javno uporabo), na občinskih cestah zunaj naselja in nekategoriziranih cestah zunaj naselja, ki se uporabljajo za javni cestni promet, izvajajo nadzor nad določbami navedenega zakona:

 • 5. člena (varstvo okolja),
 • 7. člena (odgovornost staršev, skrbnikov oziroma rejnikov),
 • prvega in drugega odstavka 16. člena (listine, ki jih morajo imeti pri sebi udeleženci cestnega prometa, razen listine o tovoru in pri opravljanju prevoza skupine otrok, potrdila o poklicnih vozniških izkušnjah),
 • 17. člena (izločitev vozila iz prometa),
 • 18. člena (čas trajanja izločitve iz prometa),
 • 19. člena (odstranitev nepravilno parkiranega in zapuščenega vozila),
 • 27. člena (dolžnost upoštevanja pravil),
 • 31. člena (območje umirjenega prometa),
 • 31.a člena (območje skupnega prometnega prostora),
 • 32. člena (območje za pešce),
 • 33. člena (varnostni pas),
 • 34. člena (zaščitna čelada),
 • 35. člena (prepoved uporabe naprav ali opreme, ki zmanjšujejo voznikovo slušno ali vidno zaznavanje ali zmožnost obvladovanje vozila),
 • 37. člena (vožnja z vozilom po cesti),
 • 41. člena (vožnja z vozilom na prehodu za pešce),
 • 46. člena (najvišje dovoljene hitrosti),
 • 47. člena (najvišje dovoljene hitrosti posameznih vrst vozil),
 • 57. člena (približevanje križišču in razvrščanje pred križiščem),
 • 61. člena (odpiranje vrat vozila),
 • 62. člena (zapustitev vozila),
 • 63. člena (označitev ustavljenih vozil),
 • 65. člena (ustavitev in parkiranje),
 • 67. člena (parkiranje na parkirnem mestu označenem za invalide),
 • 68. člena (območja kratkotrajnega parkiranja),
 • 69. člena (izjeme parkiranja na prostoru, kjer to ni dovoljeno),
 • 77. člena (pogoji za nalaganje in razlaganje tovora na cesti),
 • 78. člena (pogoji za opravljanje gospodarske vožnje),
 • 83. člena (udeležba pešcev v cestnem prometu),
 • 84. člena (označitev pešcev),
 • petega in šestega odstavka 87. člena (varstva otrok),
 • 88. člena, razen nad določbo sedmega in devetega odstavka tega člena (prevoz oseb),
 • 92. člena (jahač, gonič in vodič živali v prometu ter pogoji za udeležbo živali v cestnem prometu),
 • 93. člena (pogoji za udeležbo koles v cestnem prometu),
 • 94. člena (vožnja voznikov koles z licenco),
 • 95. člena (pogoji za udeležbo mopedov, motornih koles, trikoles, lahkih štirikoles in štirikoles v cestnem prometu),
 • 97. člena (pogoji za uporabo posebnih prevoznih sredstev v cestnem prometu),
 • 97.a člena (pogoji za udeležbo lahkih motornih vozil v cestnem prometu),
 • 98. člena (prometna signalizacija),
 • 99. člena (svetlobni prometni znaki),
 • 100. člena (prepoved vožnje na križišče pri zeleni luči na semaforju).

Občinski redarji izvajajo nadzor nad 46. in 47. členom tega zakona izključno s samodejnimi napravami in sredstvi za nadzor prometa, s katerimi se prekrški slikovno dokumentirajo, pri tem pa nimajo pravice ustaviti voznika.

Občinski redarji na cestah v naselju, na občinskih cestah zunaj naselja in nekategoriziranih cestah zunaj naselja, ki se uporabljajo za javni cestni promet, urejajo promet, izvajajo ukrepe, določene s tem in drugimi zakoni, ter ukrepe, določene z občinskimi predpisi, ki urejajo promet v skladu s tem zakonom.

Zakon o cestah (ZCes-2, Uradni list RS, št. 132/22 in 140/22 – ZSDH-1A ) v svojem 126. členu določa, da občinski redarji izvajajo nadzor na občinskih cestah, nekategoriziranih cestah, ki se uporabljajo za javni cestni promet in državnih cestah v naseljih nad določbami:

 • 5. člena (uporaba javnih cest),
 • 6. člena (prepovedi ogrožanja varne uporabe javne ceste),
 • 34. člena (največje dovoljene osne obremenitve vozil na javnih cestah),
 • 35. člena (največje dovoljene skupne mase vozil na javnih cestah),
 • 36. člena (največje dovoljene mase vozil na javnih cestah),
 • 37. člena (prevoz zabojnika ali zamenljivega tovorišča),
 • 39. člena (izredni prevoz po javni cesti),
 • 41. člena (označitev vozil za izredne prevoze),
 • 43. člena (strokovno usposabljanje spremljevalca izrednih prevozov in vodenje evidenc),
 • 44. člena (spremstvo izrednega prevoza),
 • 46. člena (naležne ploskve na kolesih vozil),
 • 47. člena (izjeme pri omejitvi uporabe javne ceste – lokalni promet),
 • 124. člena (začasni ukrepi policije in občinskega redarstva ob ugotovljenih pomanjkljivostih na  cesti),
 • 125. člena (nadzor izrednih prevozov po javni cesti),
 • 126. člena (tehtanje vozila)
 • 127. člena (obveznosti voznika vozila)
 • 128. člena (izločitev vozila iz prometa)
 • 137. člena (prekrškovni organi in dolžnost upoštevanja znakov, ukazov in odredb)

Skoči do osrednje vsebine