Skoči do osrednje vsebine

Urejanje prostora

Naloge urejanja prostora:

 • upravne naloge, kot so izdajanje potrdil (lokacijske informacije, potrdila o namenski rabi zemljišč, potrdila o uveljavljanju zakonite predkupne pravice občine) in izdajanje odločb (komunalni prispevek), kjer so evidence oziroma podlage določene vnaprej
 • administrativno-organizacijske naloge, povezane s pripravo prostorskih aktov in drugih predpisov, ki jih izvajajo službe občinske uprave. Gre zlasti za pripravo gradiv in podlag za nadaljnje odločanje in korespondenco ter usklajevanje z vsemi deležniki teh postopkov in informiranje ter servisiranje občanov in njihovih potreb in zahtev v prostoru (npr. priprava OPN in OPPN)
 • zagotavljanje izdelave, namestitve in vzdrževanja oziroma odstranitve napisnih tabel in opravljanje nadzora nad izvajanjem odloka, s katerim se za območje občine, naselje ali del naselja določi drugačno obliko, barvo in velikost tabel in tablic ter dodatne oznake, ki izražajo posebnost občine, naselja ali dela naselja
 • posredovanje podatkov iz sklenjenih kupoprodajnih pogodb in najemnih pogodb v evidenco trga nepremičnin
 • podajanje mnenj glede skladnosti dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja z občinskimi prostorskimi akti in drugimi predpisi občine glede varovalnih pasov občinskihj javnih cest in glede minimalne komunalne oskrbe, ki sodi v okvir obvezne občinske gospodarske javne službe
 • vodenje postopkov lokacijske preveritve
 • naloge občinskega urbanista
 • določanje razvojnih stopenj ter vodenje in posodabljanje evidence o nezazidanih stavbnih zemljiščih
 • izvajanje nalog, povezanih z delovanjem prostorskega informacijskega sistema
 • priprava aktov o predkupni pravici
 • priprava aktov o urejanju podobe naselij in krajine
 • informacije iz uradnih evidenc
 • druge naloge s področja urejanja prostora v skladu z veljavnimi predpisi.
Skoči do osrednje vsebine