Skoči do osrednje vsebine

Medobčinski inšpektorat

Glavna naloga inšpektorata je opravljanje inšpekcijskega nadzora nad izvrševanjem občinskih odlokov in drugih predpisov, ki pooblaščajo občinsko inšpekcijo za nadzor.

Inšpektor je uradna oseba s posebnimi pooblastili in odgovornostmi. Pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzorstva je inšpektor v okviru svojih pooblastil samostojen in deluje skladno z določbami Zakona o inšpekcijskem nadzoru. Inšpektor nadzoruje izvajanje zakonov, podzakonskih aktov in občinskih predpisov. Pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora samostojno vodi postopek ter izdaja odločbe in sklepe v upravnem in prekrškovnem postopku.

Inšpektorat opravlja inšpekcijski nadzor na področjih:

 • oskrbe s pitno vodo,
 • odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda,
 • ravnanja s komunalnimi odpadki,
 • urejanja javnih poti, površin za pešce in zelenih površin,
 • urejanja in vzdrževanja lokalnih javnih cest in javnih poti,
 • urejanja in vzdrževanja pokopališč in javnih tržnic,
 • oglaševanja,
 • gradnje, za katero po gradbenem zakonu ni predpisano gradbeno dovoljenje (enostavni objekti)
 • občinskih, turističnih in promocijskih taks in
 • drugih področjih, ki jih določajo občinski in drugi predpisi.

 Če inšpektor pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora ugotovi, da je kršen zakon, odlok ali drug predpis oziroma akt, katerega izvajanje nadzoruje, ima pravico in dolžnost:

 • odrediti ukrepe za odpravo nepravilnosti in pomanjkljivosti v roku, ki ga sam določi;
 • izvesti postopke v skladu z Zakonom o prekrških;
 • naznaniti kaznivo dejanje ali podati kazensko ovadbo za kaznivo dejanje;
 • predlagati pristojnemu organu sprejem ukrepov;
 • odrediti druge ukrepe in opraviti dejanja, za katere je pooblaščen z zakonom ali drugim predpisom.

Prijave, pobude, vloge

Občani lahko svoje prijave, pobude, pritožbe, sporočila in druge vloge podajo osebno na sedežu Medobčinskega inšpektorata in po telefonu v času uradnih ur ali po elektronski pošti.

Inšpektor mora obravnavati prijave, pritožbe, sporočila in druge vloge v zadevah iz svoje pristojnosti in vlagatelje na njihovo zahtevo obvestiti o svojih ukrepih ter varovati tajnost prijavitelja.

Inšpektor mora obravnavati tudi anonimne prijave, razen če iz okoliščin izhaja sum, da so prijave neresne oziroma lažne. Lažna prijava je kazniva po 38. členu Zakona o inšpekcijskem nadzoru in se z globo v višini 1.500€ kaznuje pravno osebo, v višini 500€ pa samostojnega podjetnika posameznika ali posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, odgovorno osebo pravne osebe, odgovorno osebo samostojnega podjetnika posameznika oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost in posameznika.

Skoči do osrednje vsebine